kép kép
E-mail cím
Jelszó
kép
kép 
Telefon

Telefon
06-21/2333-111

 

 


Nyitvatartás Telefonos elérhetőség
Hétfő - Péntek:
09.00 - 17.00
Fax

FAX
06-21/2333-113

 

 

E-mail

E-mail

 Postacim Postacím
Haricomp Kft.
7666 Pogány, Nyárfás u. 9.
Ceginfo Adószám: 24323257-2-02
Cégj. szám:: 02-09-079991
Bank Bankszámla: 11731001-23136207
IBAN: HU92117310012313620700000000
SWIFT: OTPVHUHB

 

A Haricomp Kft. Jogi képviselője:
Név:
  Dr. Csapó Péter ügyvéd
Cím:
7623 Pécs, Bajnok u. 12. fszt. 1.
Telefon:
  72/323-520
E-mail:
drcsapopeter@gmail.com

 

Észrevételeivel, esetleges panaszaival fordulhat cégünk ügyvezetőjéhez, vagy továbbíthatja azokat a következő címre:
Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft.:  
  7666 Pogány, Nyárfás u. 9. tel.: +36 21 2333 111
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:  
  1088 Budapest, József krt. 6. tel: +36 1 459 4800
Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:  
  7623 Pécs, Szabadság u. 7. tel.: +36 72 510 494; +36 72 510 790
Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság:  
  7624 Pécs, Alkotmány u. 53. tel: +36 72 508 800
Gazdasági Versenyhivatal:  
  1245 Budapest, 5. Pf.: 1036 tel.: +36 1 472 8851
Baranya Megyei Békéltető Testület:  
  7625 Pécs, Majorossy Imre u, 36. tel.: +36 72 507 154
Pécsi Törvényszék:  
  7623 Pécs, Rákóczi út 34. tel.: +36 72 503 500

 

Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben az NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) m)]


Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság                    
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
E-mail: info@nmhh.hu
Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997.
Fax: (+36 1) 468 0680


További ügyfélkapcsolati pontok:              
 Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
 Telefon: (+36 72) 508 800


A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos jogok, valamint méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök és a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv. 139.§ (1) és 140.§ (1)]


Média- és Hírközlési Biztos
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon:  (+36 1) 457 7141
Fax: (+36 1) 457 7105


A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht-ben. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése,  valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények fogyasztókkal szembeni megsértése, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében): [Eht. 150/A.§, Fttv. 10.§ (1)]


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20.
Tel: (1)459-48-00, fax: 1/210-46-77


Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
Postacím: 7622 Pécs, Szabadság u. 7.
Telefon: +36 72 510 494, +36 72 510 790
E-mail: fogyved_ddf_pecs@nfh.hu


A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


4. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)]


Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
7625 Pécs, Széchenyi tér 1.
Telefonszám: 06-72/533-800


6. Az első fokon illetékes bírósági fórum:
Pécsi Városi Bíróság
Pécs, Széchenyi tér 14.


Pécsi Törvényszék
7623 Pécs, Rákóczi u. 34.
Telefon: +36 72 503 500


A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
1959. évi IV. törvény Polgári Törvénykönyvről


7. Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala ügyében (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18.§ (1)]


Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
(72) 507-154
bekelteto@pbkik.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről


8. Fogyasztóvédelmi ügyben általában

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: (1) 311-7030
Telefax: (1) 331-7386


A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint.

 

Callcenter tájékoztató:
Hétfő – Péntek 09.00-tól 17.00-ig:
Egyéb időszakokban:
Munkatársunk közvetlen kapcsolása
Hangposta